Zorg en leerlingbegeleiding

  

Leerlingenzorg

Het begeleidingssysteem op het Cartesius is zo georganiseerd dat de mentor hierin een centrale rol speelt: de mentor is de contactpersoon en het eerste aanspreekpunt voor leerling, ouders en vakdocenten. Wanneer een leerling zorg nodig heeft die een mentor niet kan geven, bijvoorbeeld vanwege psychische of lichamelijke klachten, dan zal hij in overleg met leerling en ouders/verzorgers de zorgcoördinator inschakelen.

Zorgcoördinator

In overleg met de mentor, de betrokken coördinator leerlingzaken, de leerling en ouders/verzorgers bepaalt de zorgcoördinator wat de beste vorm van begeleiding is voor een leerling. Indien nodig schakelt zij het Zorg Advies Team (ZAT) in. Het ZAT bestaat uit de zorgcoördinator, de ouder en kindadviseur (OKA), de begeleider passend onderwijs (BPO), de schoolarts en de leerplichtambtenaar.

De zorgcoördinator is Anne van der Marel (a.vandermarel@cartesius.espritscholen.nl). 

Begeleider Passend Onderwijs

Voor leerlingen waarvan de zorgcoördinator constateert dat er behoefte is aan extra begeleiding is er op alle scholen een Begeleider Passend Onderwijs (BPO) aanwezig. De BPO ondersteunt leerlingen op sociaal emotioneel gebied, maar ook op het gebied van leren leren en sociale vaardigheden. Hij begeleidt leerlingen die door bijvoorbeeld een stoornis ernstig belemmerd worden in hun leren. De BPO werkt nauw samen met ouders en docenten. Hij observeert leerlingen en geeft naar aanleiding daarvan docenten handelingsadviezen. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen ook in aanmerking komen voor extra begeleiding in de Trajectklas van Lyceo.

Onze begeleider passend onderwijs is Niek Adriaens. Hij is in dienst van Altra Educé en is twee dagen per week op school aanwezig.

MULTIsignaal

Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via MULTIsignaal maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar. En MULTIsignaal verbindt professionals die betrokken zijn bij hetzelfde kind, of een broertje of zusje. Wij vinden het belangrijk om met andere professionals en het gezin samen te werken. Zo zorgen we voor een samenhangend plan, passend bij het kind en het gezin. Om deze samenwerking te bevorderen geven wij in MULTIsignaal aan dat we betrokken zijn bij kinderen die bij ons extra zorg krijgen. Kijk voor meer informatie op www.multisignaal.nl/regio-amsterdam

Taalbeleid

Bekijk hier ons Taal- en Dyslexiebeleid

SOP

Het Schoolondersteuningsprofiel 2021-2025

Ouder Kind Adviseur

Op elke school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam is een Ouder Kind Adviseur (OKA) aanwezig vanuit het Ouder en Kind Team. De OKA probeert schooluitval te voorkomen en biedt begeleiding aan leerlingen die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het functioneren op school. Indien nodig kan zij voor een goede aansluiting zorgen met externe hulpinstanties. 

Kinderen en ouders kunnen met vragen en zorgen over allerlei zaken terecht bij de OKA. Zijn er thuis bijvoorbeeld problemen, heb je een slechte gezondheid, voel je je vaak eenzaam of ongelukkig, word je gepest of heb je een probleem met drank- en/of drugsgbruik? Schroom niet om contact op te nemen met de OKA. Zij zal naar je luisteren, met je meedenken of je tijdelijk begeleiden. De OKA kan eventueel ook doorverwijzen naar andere hulpverleners als dat nodig is. Op deze manier krijg je snel de juiste hulp. De OKA werkt onafhankelijk van de school en zal alleen met school overleggen als daar toestemming voor verleend is.

Onze OKA is Renie van Putten en zij is aanwezig op maandag/woensdag, dinsdag en donderdag (in even weken werkt ze op maandag en in oneven weken op woensdag).
r.vanputten@oktamsterdam.nl / 06-40818450

Schoolarts en verpleegkundige

Het schoolteam van de GGD bestaat uit een schoolarts en een sociaal verpleegkundige. De schoolarts maakt deel uit van het Zorg Advies Team. Leerlingen die regelmatig door ziekte moeten verzuimen worden met hun ouders/verzorgers door de schoolarts opgeroepen. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers - via de zorgcoördinator - contact opnemen met de schoolarts.

De sociaal verpleegkundige geeft ondersteuning en advies op het gebied van de ontwikkeling en gezondheid van kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld over vaccineren of over naar school gaan met een chronische aandoening. Ook nodigt zij onze leerlingen uit voor een vaccinatie en een gezondheidsonderzoek. 

Onze schoolverpleegkundige is Heleen Wiering en de schoolarts is Oxana Moustafaeva.

Vertrouwenspersonen

Soms zijn er problemen die leerlingen of hun ouders moeilijk bespreekbaar vinden. Dan is het prettig te weten dat er iemand is met wie je in vertrouwen kunt spreken. Er zijn interne vertrouwenspersonen bij wie leerlingen of hun ouders terecht kunnen met bijvoorbeeld klachten over pesten, discriminatie, ongewenste intimiteit of seksuele intimidatie. Maar ook voor alle andere zaken die alleen in vertrouwen besproken kunnen worden, zijn onze vertrouwenspersonen beschikbaar. 

Onze interne vertrouwenspersonen zijn Sascha Latuheru-Verhoog en Ilja Zonnenberg.

Medewerkers van Esprit Scholen kunnen terecht bij de externe vertrouwenspersonen.

Pesten

We zijn heel erg alert op pesten en treden hier ook streng tegen op. Onze pest-coördinator is Wim van Boxtel. In het Anti-pestprotocol is te lezen hoe wij omgaan met de signalering, het voorkomen en de aanpak van pestgedrag.

Pestprotocol

Het anti-pestprotocol van het Cartesius Lyceum

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.