Ziekmelding
Het is mogelijk dat ‘s morgens blijkt dat uw zoon/dochter ziek is geworden en niet naar school kan gaan. Wilt u ziekmeldingen bij voorkeur vóór aanvang van de school, maar uiterlijk om 9:00 uur, aan ons doorgeven? Dit kan op twee manieren:

- via het Magister ouderportal of de Magister App voor ouders of
- door een mail te sturen naar -verzuim@cartesius.espritscholen.nl

Het doorgeven van ziekmeldingen via Magister heeft onze sterke voorkeur. Via deze weg worden de ziekmeldingen namelijk direct in Magister gezet, zodat docenten en verzuimmedewerkers op de hoogte zijn. Het ziekmelden via Magister is alleen voor de desbetreffende dag mogelijk.

Als u een mail stuurt registeren onze verzuimmedewerkers de melding handmatig in Magister. Uiteraard streven we ernaar om dit zo snel mogelijk te doen. Wilt u in de mail de voor- en achternaam en de klas van uw zoon/dochter aangeven en gebruik maken van het mailadres dat bij ons bekend is/geregistreerd is?

Verlof
Voor de voortgang van het leerproces van uw zoon/dochter is het fijn als een bezoek aan een (huis)arts, tandarts, orthodontist, specialist zoveel mogelijk ná schooltijd kan plaatsvinden. Wanneer dit niet mogelijk is, wilt u dit dan vooraf aan ons doorgeven? Dit kan op twee manieren:

- via de Cartesius app onder formulieren of 2
- door een mail te sturen naar verzuim@cartesius.espritscholen.nl

Het doorgeven van verlof via de Cartesius app heeft onze sterke voorkeur. Hierdoor weten we immers zeker dat u verlof aanvraagt en niet uw zoon/dochter.

Als u ervoor kiest om ons een mail te sturen. Wilt u in de mail de voor- en achternaam en de klas van uw zoon/dochter aangeven? En, wilt u gebruik maken van het mailadres dat bij ons bekend is/geregistreerd is?

Bijzonder verlof
Bijzonder verlof (formeel: Verlof wegens gewichtige omstandigheden) voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering te worden aangevraagd. Bij bijzonder verlof kunt u denken aan ambts-, huwelijksjubileum, overlijden, verhuizing, rijexamen e.d.

Download aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden (LPW art. 11g)

Er moet naast het aanvraagformulier verlog wegens gewichtige omstandigheden ook een schriftelijk bewijs worden overlegd. Het aanvraagformulier kan worden ingeleverd bij Mevr. I. Wondergem in kamer W0.00d.

Gaat het om meer dan tien schooldagen? Dan moet de aanvraag tenminste twee maanden van te voren ingediend worden bij de leerplichtambtenaar van het Stadsdeel West. 

Vakantieverlof
Aanvraag voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties om (niet mogelijk in de eerste twee lesweken van het schooljaar) moet ten minste twee maanden van te voren worden aangevraagd bij Mevr. I. Wondergem.

Download aanvraagformulier vakantieverlof (LPW art. 11f)

Vakantieverlof kan alleen verleend worden als het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Bij een aanvraag voor verlof dient een werkgeversverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties mogelijk is.

Verzuimprotocol
De afspraken m.b.t. verzuim zijn vastgelegd in het verzuimprotocol. U kunt deze hieronder downloaden.
Download verzuimprotocol