Ziekte
Ziekmeldingen dienen vóór aanvang van de school, maar uiterlijk om 9:00 uur, door ouders/verzorgers doorgegeven te worden aan de school.

Dit kan op twee manieren:

- via het Magister ouderportal of de Magister App voor ouders of
- via verzuim@cartesius.espritscholen.nl

De ziekmelding moet op één van bovenstaande manieren worden doorgegeven zodat de ziekmelding direct verwerkt kan worden en zichtbaar is voor docenten en de verzuimmedewerkers. Wilt u in de mail de voor- en achternaam en de klas van uw zoon/dochter aangeven? Wilt u daarnaast gebruik maken van het mailadres dat bij ons bekend is/geregistreerd is?

Verlof
Voor de voortgang van het leerproces van uw zoon/dochter is het fijn als een bezoek aan een (huis)arts, tandarts, orthodontist, specialist zoveel mogelijk ná schooltijd kan plaatsvinden. Wanneer dit niet mogelijk is, moet dit vooraf door ouder(s)/verzorger(s) worden doorgegeven aan de school door:

- een mail te sturen naar verzuim@cartesius.espritscholen.nl of
- te bellen naar 020-5849677

Let op: verlof in verband met het Suikerfeest ook aanvragen via verzuim@cartesius.espritscholen.nl. Er wordt in dat geval één dag verlof verleend. 

Wilt u in de mail de voor- en achternaam en de klas van uw zoon/dochter aangeven? Wilt u daarnaast gebruik maken van het mailadres dat bij ons bekend is/geregistreerd is?

Bijzonder verlof
Bijzonder verlof (formeel: Verlof wegens gewichtige omstandigheden) voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering te worden aangevraagd. Bij bijzonder verlof kunt u denken aan ambts-, huwelijksjubileum, overlijden, verhuizing, rijexamen e.d. Hieronder kunt u het aanvraagformulier downloaden. Er moet ook een schriftelijk bewijs worden overlegd. Lever het aanvraagformulier en het bewijs in bij Mevr. I. Wondergem in kamer W0.00d.
Download aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden (LPW art. 11g)

Gaat het om meer dan tien schooldagen? Dan moet de aanvraag tenminste twee maanden van te voren ingediend worden bij de leerplichtambtenaar van het Stadsdeel West. 

Vakantieverlof
Aanvraag voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties om (niet mogelijk in de eerste twee lesweken van het schooljaar) moet ten minste twee maanden van te voren worden aangevraagd bij Mevr. I. Wondergem. Download hieronder het aanvraagformulier. Vakantieverlof kan alleen verleend worden als het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Bij een aanvraag voor verlof dient een werkgeversverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties mogelijk is.
Download aanvraagformulier vakantieverlof (LPW art. 11f)

Verzuimprotocol
De afspraken m.b.t. verzuim zijn vastgelegd in het verzuimprotocol. U kunt deze hieronder downloaden.
Download verzuimprotocol 2020-2021