Ziekte

Ziekmeldingen dienen vóór aanvang van de school, uiterlijk om 9:00 uur, door ouders/verzorgers doorgegeven te worden aan de school door:

  • middel van het Magister ouderportal of de Magister Appvoor ouders, of

  • te bellen naar 020-5849677.

We vinden het prettig als u een ziekmelding digitaal door wilt geven via het ouderportal of app van Magister. Op deze manier wordt de ziekmelding direct verwerkt en is deze zichtbaar voor docenten en de verzuimmedewerkers.

Verlof

Voor de voortgang van het leerproces van uw zoon/dochter is het fijn als een bezoek aan een (huis)arts, tandarts, orthodontist, specialist zoveel mogelijk ná schooltijd kan plaatsvinden. Wanneer dit niet mogelijk is, moet dit vooraf door ouder(s)/verzorger(s) worden doorgegeven aan de school door:

Wilt u in de mail de voor- en achternaam en de klas van uw zoon/dochter aangeven? Wilt u daarnaast gebruik maken van het mailadres dat bij ons bekend is/geregistreerd is?

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof (formeel: Verlof wegens gewichtige omstandigheden) voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering te worden aangevraagd bij het hoofd planning en organisatie, mevrouw Calmer, van de school (te denken valt aan ambts-, huwelijksjubileum, overlijden, verhuizing, rijexamen e.d.).

Download aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden (LPW art. 11g)

Gaat het om meer dan tien schooldagen? Dan moet de aanvraag tenminste twee maanden van te voren ingediend worden bij de leerplichtambtenaar van het Stadsdeel West. In beide gevallen geldt dat een schriftelijk bewijs moet worden overlegd.

Vakantieverlof

Aanvraag voor vakantieverlof (niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar) moet ten minste twee maanden van te voren worden aangevraagd bij het hoofd planning en organisatie, mevrouw Calmer. Vakantieverlof kan alleen als het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Bij een aanvraag voor verlof dient een werkgeversverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties mogelijk is.

Download aanvraagformulier vakantieverlof (LPW art. 11f)

Verzuimprotocol

De afspraken m.b.t. verzuim zijn vastgelegd in het verzuimprotocol. U kunt deze hieronder downloaden.

Download verzuimprotocol 2018-2019