Ziekte

Ziekmeldingen dienen 's ochtends, vóór aanvang van de school, uiterlijk om 9:00 uur, door ouders/verzorgers telefonisch doorgegeven te worden aan de school door te bellen naar 020-5849677 of e-mailen naar verzuim@cartesius.espritscholen.nl. Onmiddellijk na terugkeer op school neemt de leerling een ondertekend briefje van de ouders/verzorgers mee met de reden en de duur van absentie en levert dit in bij de conciërge.

Een standaard ziektebriefje is verkrijgbaar bij de conciërge of is hier te downloaden

Van een leerling die terugkeert na absentie, wordt verwacht dat hij/zij zich inzet om leerachterstanden zo spoedig mogelijk huiswerk en de gemiste lesaantekeningen over te nemen. De leerling kan de hulp inroepen van een docent wanneer hij/zij stof niet begrijpt vanwege gemiste lessen. De mentor kan hierbij een ondersteunende rol spelen.

Actieplan verzuim

Klik hier om de consequenties te zien bij te laat komen, verwijderd van les of ongeoorloofd absentie.

Verlof

Bezoeken aan een (huis)arts, tandarts, orthodontist, specialist dienen zoveel mogelijk ná schooltijd plaats te vinden; wanneer dit niet mogelijk is, moet van tevoren een ondertekend briefje van ouder(s)/verzorger(s) bij de conciërge of verzuimmedewerker worden ingeleverd.

Een standaard verlofbriefje is verkrijgbaar bij de conciërge/verzuimmedewerker of is hier te downloaden.

 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Verlof wegens gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder (te denken valt aan ambts-, huwelijksjubileum, overlijden, verhuizing, rijexamen e.d.) dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan het hoofd planning en organisatie van de school worden te worden voorgelegd. Download aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden (LPW art. 11g)

Gaat het om meer dan tien schooldagen? Dan moet de aanvraag tenminste twee maanden van te voren ingediend worden bij de leerplichtambtenaar van het Stadsdeel West. In beide gevallen geldt dat een schriftelijk bewijs moet worden overlegd.

Vakantieverlof

Aanvraag voor vakantieverlof (niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar) moet ten minste twee maanden van te voren via hoofd planning en organisatie, mw. Calmer, worden voorgelegd. Vakantieverlof kan alleen wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Bij een aanvraag voor verlof dient een werkgeversverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties mogelijk is. Download aanvraagformulier vakantieverlof (LPW art. 11f)

Absentieregistratie

Dagelijks vindt absentieregistratie plaats. Bij ongeoorloofd verzuim worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld. Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Informatie over leerplicht is te vinden op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht