1.Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

Dan belt u vóór 09:00 uur naar 020-5849677 om uw zoon/dochter af te melden of e-mailen naar verzuim@cartesius.espritscholen.nl

 

2.Wat moet ik doen als mijn kind weer beter is?

Dan levert zij/hij een verzuimbericht in bij de loge, ondertekend door één van de ouders of verzorgers. Download ziektebriefje 

 

3.Wat moet ik doen als mijn kind onder schooltijd ziek wordt?

Dan meldt zij/hij zich bij de loge/verzuimcoördinator. Die geeft een verzuimbericht mee. Dat moet de dag erna, ondertekend door één van de ouders of verzorgers, weer bij de loge worden ingeleverd. Komt zij/hij de volgende dag nog niet terug, dan moet u vóór 09:00 uur de conciërge bellen.

 

4.Wat moet ik doen als mijn kind een repetitie heeft gemist?

Dan maakt zij/hij een afspraak met de desbetreffende vakdocent om de repetitie op het inhaaluur in te halen.

 

5.Wat moet ik doen als mijn kind door ziekte of bijzondere omstandigheden niet kan deelnemen aan een (school)examen?

Dan licht u de desbetreffende afdelingsleider daarover vooraf telefonisch in. Het boekje "Programma van Toetsing en Afsluiting" beschrijft of, hoe en wanneer schoolexamens kunnen worden ingehaald. Dit boekje wordt vóór 1 oktober gepubliceerd op de website.

 

6.Wat moet ik doen als mijn kind gedurende langere tijd de lessen lichamelijke opvoeding niet kan volgen?

Dan meldt u dat schriftelijk bij de desbetreffende docent. Die bepaalt in overleg met de afdelingsleider hoe de lessen doorgebracht moeten worden. In de Tweede Fase krijgen de leerlingen in dat geval vervangende opdrachten.

 

7.Wat moet ik doen als mijn kind door ziekte langdurig moet verzuimen?

Dan neemt u contact op met de mentor om zaken als het maken van huiswerk, het inhalen van repetities en dergelijke te regelen.

 

8.Wat moet ik doen als mijn kind extra verlof buiten de vastgestelde schoolvakantie wil?

Extra verlof is gebonden aan regels die de overheid vaststelt. De school is wettelijk verplicht deze regels na te leven.

Bij ambts-, huwelijksjubileum, overlijden, verhuizing, rijexamen e.d. is alleen mogelijk door van de website het aanvraagformulier "verlof wegens gewichtige omstandigheden"te downloaden en een schriftelijk bewijs bij het formulier toe te voegen. Aanvragen voor tien schooldagen of minder, worden ingediend bij hoofd planning en organisatie, mw. Calmer. Download aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden (LPW art. 11g)

Gaat het om meer dan tien dagen? Dan moet de aanvraag tenminste twee maanden van te voren ingediend worden bij de leerplichtambtenaar van het Stadsdeel West.

Als een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging kan één dag verlof worden verleend, mits dit verlof minimaal twee dagen van tevoren is aangevraagd. Hierbij valt te denken aan suikerfeest, offerfeest, e.d. Hiervoor kunt u het groene verlofbriefje van de school gebruiken. Download groen verlofbriefje

 

>Zie ook Ziekte & Verlof.