Er zijn verschillende vormen van begeleiding op het Cartesius Lyceum, variërend van hulp bij het maken van huiswerk tot steun op het gebied van zorg. Het begeleidingssysteem op het Cartesius Lyceum is zo georganiseerd dat de mentor hierin een centrale rol speelt. De mentor is de contactpersoon voor leerling, ouders en vakdocenten. Als het even niet zo goed gaat met een leerling is een duwtje in de rug door de mentor vaak al voldoende.

Mentoraat

In de onderbouw is er een intensief mentoraat. Elke klas heeft een mentor die mentorles, huiswerkbegeleiding, studievaardigheden en sociale vaardigheden geeft. In de brugklas heb je soms twee mentoren én altijd een peerleader.  Studievaardigheden rondom rekenen en taal vindt plaats tijdens de Cartesius-uren. De mentor zorgt voor een goed klassenklimaat en onderhoudt contacten met ouders waardoor eventuele problemen voorkomt of beter aangepakt kunnen worden.

Huiswerkbegeleiding
In de onderbouw vindt huiswerkbegeleiding in eerste instantie plaats tijdens de les en tijdens mentoruren.
Verder werkt het Cartesius Lyceum samen met Lyceo dat (tegen betaling) huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt na schooltijd in ons gebouw. Klik hier voor meer informatie.   

Leerlingenzorg

Er zijn problemen die de mentor niet meer kan opvangen. In zo’n geval zal de mentor in overleg met leerling en ouders de zorgcoördinator inschakelen. De zorgcoördinator werkt met interne- en externe begeleiders samen in het Zorg Advies Team (ZAT). Daarnaast kan iedere leerling een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersonen.

Samenwerken met verschillende organisaties

Naast onze partners in het Zorg Advies Team werken wij regelmatig samen met onder andere de onderstaande organisaties:
- Onderwijs Schakelloket
- School’s Cool
- School voor zieke kinderen
- ABC Atlas
- Jellinek kliniek

Zorgcoördinator en het zorgadviesteam
In overleg met de mentor, de betrokken coördinator leerlingzaken, de leerling en ouders / verzorgers bepaalt de zorgcoördinator wat de beste vorm van begeleiding is. Indien nodig schakelt zij het Zorg Advies Team (ZAT) in. Het ZAT bestaat uit de zorgcoördinator, de ouder en kindadviseur (OKA), de begeleider passend onderwijs (BPO), de schoolarts en de leerplichtambtenaar.

De zorgcoördinator zijn Christa Folmer en Anne van der Marel (zoco@cartesius.espritscholen.nl)

Ouder Kind Adviseur (OKA)
De OKA probeert de schooluitval te voorkomen en biedt begeleiding aan leerlingen die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het functioneren op school. Indien nodig kan zij voor een goede aansluiting zorgen met externe hulpinstanties. 
De Ouder Kind Adviseur is Lieselien van Schooten (l.vanschooten@oktamsterdam.nl). Lees hier meer over het OKA.

Schoolarts en sociaalverpleegkundige
Het schoolteam van de GGD bestaat uit een schoolarts en een sociaal verpleegkundige. De schoolarts maakt deel uit van het Zorg Advies Team. Bij alle tweede - en vierde klas leerlingen in Amsterdam wordt een gezondheidsvragenlijst afgenomen door de sociaal verpleegkundige. Deze vragenlijst wordt samen met de leerling doorgenomen in een persoonlijk gesprek. Leerlingen die regelmatig door ziekte moeten verzuimen worden door de schoolarts opgeroepen. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers - via de zorgcoördinator - contact opnemen met de schoolarts.

Begeleider Passend Onderwijs en Trajectklas
Leerlingen die vanwege een handicap in aanmerking komen voor speciaal onderwijs kunnen soms met extra ondersteuning van ambulante begeleiding onderwijs volgen op een reguliere school. De BPO richt zich vooral op klassensituaties en klassenobservaties.Wanneer er een hulpvraag is (bijvoorbeeld: docenten zijn op zoek naar handvatten hoe om te gaan met een bepaalde stoornis of gedrag), kan de BPO ingeschakeld worden om te gaan observeren of ondersteuning te bieden. Na contact met mentor volgen er observaties en wordt er een verslag uitgebracht naar de belanghebbenden met daarin bevindingen en adviespunten. Waar nodig wordt van hieruit contact opgenomen met ouders en de leerling. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen in aanmerking komen voor extra begeleiding in de Trajectklas. Deze begeleiding wordt verzorgd door Lyceo.

Grenzen aan de zorg
Een enkele keer komt het voor dat de zorg die we op school kunnen bieden niet toereikend blijkt te zijn. In dat geval zal ouders geadviseerd worden om een aanvraag te doen voor plaatsing op het speciaal onderwijs. De zorgcoördinator ondersteunt de ouders bij de aanvraag. Leerlingen kunnen bij ernstige sociaal-emotionele problemen die de voortgang van het onderwijs belemmeren door de school geplaatst worden in het Time Out Project (TOP). Leerlingen die bij het TOP geplaatst worden, keren in principe weer terug op school.